Правилник о организацији и систематизацији послова у основној школи “Јован Јовановић Змај” из Кањижа
Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Правилник о поступку израде финансијског плана и основе одредће

Правилник о употрећи печата и штамбиља

Правилник о начину евидентирање, класификовање, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала 

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о организацији и спровоџењу пописа имовине и обавеза и усклаџивању књиговодственог стања са стварним стањем

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о интерном стручном усавршавању и стицању звања наставника и стручних сарадника

Правила понашања у школи

Правилник о накнади путних трошкова запослени

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Правилник о ближем уређивању поступка јавних  набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других услуга

Конкурс за пријем у радни однос

Правилник о мерама, начини и поступку заштите и безбедности ученика

Copyright© 2019 ОШ "Јован Јовановић Змај", Кањижа | Redesigned by Igor
sr_RSСрпски језик