Пречишћен текст статута

Завришни рачун 2022

Финансијски план индиректног корисника за 2023. годину

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj” iz Kanjiža

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Правилник о поступку израде финансијског плана и основе одредће

Правилник о употрећи печата и штамбиља

Правилник о начину евидентирање, класификовање, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала 

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о организацији и спровоџењу пописа имовине и обавеза и усклаџивању књиговодственог стања са стварним стањем

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о интерном стручном усавршавању и стицању звања наставника и стручних сарадника

Правила понашања у школи

Правилник о накнади путних трошкова запослени

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih  nabavki, nabavki na koje se zakon ne primenjuje i nabavki društvenih i drugih usluga

Konkurs za prijem u radni odnos

Правилник о мерама, начини и поступку заштите и безбедности ученика

Copyright© 2019 OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Kanjiža | Redesigned by Igor
hu_HUMagyar